عکس Admin User
استفاده از آموزش الکترونیکی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی
از Admin User در شنبه، 22 شهریور 1393، 08:05
 
بزودی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی میتواندد از سامانه آموزش الکترونیکی برای دانشجویان خودشان استفاده کنند