تروماها
(تروماها)

 برای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائید


مرور کلی بر آسیب اندامها شامل :
شکستگی ها ، آسیب های بافت نرم ، عروق و اعصاب محیطی

مشکلات مرتبط با اختلال در تمامیت پوست:
زخم ها و عوارض عمومی آن بانضمام مراقبت های کلی مربوطه

 
استاد : خانم ساقی موسوی

 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی


برای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائید