• ابوذر رمضانی

    ramezani.aboozar@gums.ac.ir     


     

    این طرح درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته  وپیوستهشامل کاربرد مفاهیم نظری و عملی علم رایانه و فناوریهای نوین اطلاعات پزشکی در فرآیند آموزشی و پژوهش­های علوم پزشکی مشتمل بر  محورها و مباحث است: استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات پزشکی، ابزارهای جستجوی، راهبرد جستجوی، فنون جستجوی، آشنایی  پایگاه های استنادی، آشناییپایگاه های مبتنی بر شواهد، آشنایی  با نرم افزارهای کاربری آفیس، مدیریت منابعاطلاعاتی، سیستم­های اطلاعاتی بیمارستانی