مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( EDC) بعنوان مغز متفکر دانشگاه ، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور بعهده دارند . ایفای این نقش حساس مستلزم وجود ساز و کار دائمی در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی است ت افعلیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسری یابد .